top of page

Privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

Yoga-BijLinn, gevestigd aan de Sterappel 5, 6922 BA DUIVEN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
www.yoga-bijlinn.nl
Sterappel 5
6922 BA  DUIVEN
+31 653820543
L.M. Deurloo is de Functionaris Gegevensbescherming van Yoga-BijLinn zij is te bereiken via lmdeurloo70@gmail.com

 

Persoonsgegevens die ik verwerk:
Yoga-BijLinn verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij heeft verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
-  E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:
Yoga-BijLinn verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 
Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via lmdeurloo70@gmail.com, dan verwijder ik deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk:
Yoga-BijLinn verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling


Geautomatiseerde besluitvorming:
Yoga-BijLinn neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Yoga-BijLinn) tussen zit. Yoga-BijLinn gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Libre Office op een Linux systeem. Minder kans op virussen


Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:

Yoga-BijLinn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Persoonsgegevens
Personalia                                  zolang het contract duurt, voor facturering                        
Adres                                          zolang het contract duurt, voor facturering   


Delen van persoonsgegevens met derden:
Yoga-BijLinn verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Yoga-BijLinn gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. 
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mijn bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar lmdeurloo70@gmail.com. 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Yoga-BijLinn zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Yoga-BijLinn wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe ik persoonsgegevens beveiligen:
Yoga-BijLinn neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met lmdeurloo70@gmail.com

bottom of page