top of page

Algemene voorwaarden Yinyoga BijLinn

Na het volledig invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier en/of deelname aan één van de lessen verklaart u zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 1 Lidmaatschap en betaling


1.1 De deelnemer kan maximaal 1 proefles bij Yinyoga BijLinn volgen.
1.2 De deelnemer koopt een leskaart van 5 lessen (6 weken geldig) of 10 lessen (12 weken geldig) waarmee hij/zij deel kan nemen aan de yogalessen.
1.3 De leskaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
1.4 Indien de deelnemer geen gebruik wenst te maken van het recht op deelneming aan de lessen vindt er geen restitutie plaats van het betaalde lesgeld.
1.5 Indien de deelnemer niet deel kan nemen aan de les, dan dient hij/zij zich ruim van te voren, minimaal 12 uur, af te melden.
1.6 Indien deelnemer zicht niet afmeldt wordt er lesgeld (1 strip) berekend
1.7 Bij zwangerschap of langdurig ziekte kan in overleg tussen deelnemer en Yinyoga BijLinn de geldigheid van de leskaart voor bepaalde tijd opgeschort worden.
1.8 Het verschuldigde lesgeld dient voorafgaande aan de eerste les voldaan te worden.
1.9 Wanneer de deelnemer zijn/haar betalingsverplichting niet nakomt, behoudt Yinyoga BijLinn zich het recht voor de deelnemer de toegang tot de lessen te weigeren totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.
1.10 Yinyoga BijLinn behoudt zich het recht voor een nieuwe deelnemer te weigeren zonder opgaaf van reden.
1.11 Yinyoga BijLinn behoudt zich het recht voor bij gebleken onaanvaardbaar gedrag een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende termijn vervalt. Tevens is Yinyoga BijLinn gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 
Artikel 2 Wijziging lesrooster en prijzen


2.1 Yinyoga BijLinn behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van prijzen zullen tijdig worden gecommuniceerd.
2.2 Yinyoga BijLinn behoudt zich het recht voor de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijd, programma, locatie e.d. te wijzigen. Deze aanpassingen zullen tijdig worden gecommuniceerd.
 
Artikel 3 Feestdagen, vakantie en annulering lessen


3.1 In principe worden er op feestdagen geen lessen verzorgd door Yinyoga BijLinn. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd. De geldigheidsduur van de leskaart wordt hierop aangepast.
3.2 Vakantieperiodes worden tijdig gecommuniceerd. De geldigheidsduur van de leskaart wordt hierop aangepast.
3.3 Wanneer er onverwacht een les komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden zoals ziekte van de docent, dan wordt de geldigheidsduur van de leskaart van de deelnemer aangepast.
 
Artikel 4 Eigen risico en aansprakelijkheid


4.1 Het deelnemen aan de lessen Yinyoga BijLinn is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan de gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.
4.2 Yinyoga BijLinn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade van de deelnemer.
4.3 Yinyoga BijLinn is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.
4.4 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Yinyoga BijLinn, dienen te worden vergoed.
 
Artikel 5 Slotbepaling


In alle gevallen, waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Yinyoga BijLinn. Indien noodzakelijk kan Yinyoga BijLinn de Algemene Voorwaarden tussentijds aanpassen.

bottom of page