top of page

Algemene Voorwaarden kinderyoga BijLinn

 

Deelname aan de lessen kinderyoga bij Yoga-BijLinn betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden en de geldende (huis)regels voor de desbetreffende locatie.

 

Bij opgave van bepaalde medische redenen kan Yoga-BijLinn overwegen om het kind niet deel te laten nemen aan de groepslessen. Het niet deel laten nemen kan o.a. gebaseerd zijn op invloed van de veiligheid/verstoring van de groep of het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening van het kind door de docente. Dit gebeurt uiteraard in goed overleg met de ouder/verzorger. Het achterhouden van medische noodzakelijke informatie kan tot gevolg hebben dat de docente deelname aan de groepslessen stop zet.

 

De docente kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of opgelopen letsel van de deelnemer. De ouder/verzorger is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten direct te melden aan de docente, voor aanvang van de les.

 

Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Yoga BijLinn en/of desbetreffende locatie, dienen te worden vergoed.

 

De docente is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer c.q. ouder/verzorger. 

 

Een kinderyogales is geen therapie of geneeswijze en vervangt niet de reguliere geneeswijze. 

 

Een cursus gaat van start bij voldoende aanmeldingen. Yoga-BijLinn zal bij onvoldoende aanmeldingen de betrokkenen op de hoogte stellen en eventueel betaald cursusgeld retourneren of de mogelijkheid openhouden om in te stromen op een later tijdstip. 

 

Betaald cursusgeld wordt bij tussentijds stopzetten niet geretourneerd. 

 

De cursist wordt verzocht om makkelijk zittende, niet knellende kleding te dragen. Geen rokjes of jurkjes tenzij er een legging onder gedragen wordt.  

 

De kosten van de cursus en losse lessen staan vermeld op de website en dienen vooraf te worden betaald. U kunt het cursusgeld overmaken op rekeningnummer: NL26KNAB0256607214. t.n.v. Yoga BijLinn. Losse lessen kunnen contant en gepast betaald worden.  

 

Op Nationale feestdagen en schoolvakanties worden er geen lessen gegeven tenzij anders aangeven. 

 

Bij verhindering wordt het op prijs gesteld als er voortijdig afgemeld wordt via telefoonnummer 06-53820543(app) of per mail: yogabijlinn@gmail.com

 

De cursist en ouder/verzorger dienen zich te houden aan de huisregels geldend in het gebouw waar de lessen zullen plaatsvinden. 

bottom of page